Zakres usług prawnych Kancelarii

Kancelaria zapewnia profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Proponujemy także stałą, wewnętrzną obsługę dla firm z różnych branż. Odpowiadamy za sporządzanie pism procesowych. Naszą intencją jest oferowanie Klientom najlepszych rozwiązań problemów prawnych.

 

Kancelaria zapewnia kompleksową lub jednorazową pomoc prawną w zakresie:

Zakłopotane dziecko

§ Spraw rodzinnych i opiekuńczych

w których skład wchodzą:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty (w tym również podwyższenie, obniżenie alimentów, powództwo o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • sprawy dotyczące miejsca zamieszkania dzieci
 • przysposobienie
 • sprawy z zakresu między rodzicami a dziećmi (uznanie i zaprzeczenie ojcostwa, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, itp.)
 • podziały majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa małżonków

sprawy cywilne

§ Spraw cywilnych
w których skład wchodzą:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rentę za szkodę powstałą w wyniku wypadków komunikacyjnych, losowych, wypadków przy pracy, śmierci osoby bliskiej
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie służebności
 • sprawy z zakresu prawa osobowego (uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie)
 • sprawy z zakresu prawa umów (wykonanie, unieważnienie umowy, zadatek, itp.)
 • postępowanie egzekucyjne (w tym m.in. wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika)

sprawy karne przemoc

§ Spraw karnych
w których skład wchodzą:

 • sprawy z zakresu prawa karnego
 • sprawy z zakresu prawa wykroczeń
 • sprawy z zakresu spraw karno-skarbowych
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

sprawy administracyjne

§ Spraw administracyjnych
w których skład wchodzą:

 • postępowanie przed sądami administracyjnymi, urzędami oraz organami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

sprawy z zakresu prawa pracy

§ Spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
w których skład wchodzą:

 • powództwo o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwo o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niesłuszne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • sprzeciwy od kary porządkowej
 • reprezentowanie stron w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing)
 • odwołania od decyzji organu rentowego

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.